NOTA LEGAL

Administración Bernal, S.L., a partir d’ara BERNAL, informa els usuaris que compleix la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 34/2002.
D’acord amb el que disposa la normativa vigent, BERNAL només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei.
Aquesta política de protecció de dades pot variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent a cada moment. És per això que BERNAL es reserva el dret a modificar aquest avís legal per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís que s’accedeixi als llocs web, així com a pràctiques del sector.
En els anteriors supòsits BERNAL anunciarà, en aquesta pàgina web, els canvis introduïts amb prou antelació a la posada en pràctica.

CONFIDENCIALITAT
Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas, tindran el caràcter de confidencial per al personal de BERNAL que gestioni aquesta informació.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES
VOLUNTARIETAT
S’informa als usuaris dels websites que les respostes a les preguntes plantejades als formularis de recollida de dades contingudes a la present website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixin.

CONSEQÜÈNCIA
Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents llocs web, relatius a serveis prestats per BERNAL, els usuaris accepten la inclusió i el tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular BERNAL, podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

INFORMACIÓ A L’USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES
Els usuaris podran exercitar, respecte de les dades recollides en la forma descrita al punt anterior, els drets reconeguts a la Llei orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits al paràgraf precedent, podran exercir-los per cada usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:

A L’ATENCIÓ DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT
Jovellanos, 86 Local. 08201 . Sabadell. Barcelona. Espanya (PROTECCIÓ DE DADES)
Així mateix, si un usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho, per qualsevol mitjà del que quedi constància de la recepció, a BERNAL, a l’adreça indicada.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUINA FINALITAT
DADES QUE ES CONSERVEN
Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i correu electrònic. Aquesta informació és rebuda per BERNAL i mai no és venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei.
BERNAL és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a BERNAL, amb les finalitats de realitzar el manteniment i la gestió de la relació amb els usuaris, informació i distribució dels productes de l’organització, així com la realització d’activitats diverses.

AMB QUINA FINALITAT
Així mateix, us informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels usuaris i per a la realització d’estudis estadístics dels usuaris registrats.
Durant el procés de recollida de dades, i sempre que se sol·licitin dades, els usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat dimplementació dels mateixos per a l’accés dels usuaris a determinats continguts facilitats als llocs web.
Si escau, se sol·licitarà als usuaris el seu consentiment perquè BERNAL pugui fer ús de les seves dades per tal de remetre informació relativa a l’entitat, a les activitats que desenvolupa oa altres temes relacionats.

COMPROMÍS DE L’USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITS EN UN FITXER
Introduir les dades en algun o alguns dels fulls de captació de dades implica acceptar les presents condicions d’ús i política de privadesa, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal d’aquestes i que es compromet al seu complet compliment durant la navegació i participació a www.construccionsbernal.com.

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT EXPRÉS DE L’USUARI
Així mateix, i llevat que s’hagi informat l’usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, i se n’hagi demanat el consentiment, en cap cas, llevat dels casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a BERNAL tindrà accés, sense el consentiment exprés dels usuaris, a les vostres dades personals i/o de navegació. En la resta dels casos BERNAL col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als tercers esmentats.
BERNAL no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d’aquesta web, a excepció del cas que sigui necessari per a la prestació mateixa del servei.
BERNAL no ven, lloga o cedeix els correus electrònics dels seus usuaris a altres empreses, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D’INFORMACIÓ
Ocasionalment, BERNAL envia un email notificant millores, novetats i ofertes, que es produeixin en aquesta pàgina web de BERNAL.
En qualsevol moment es poden donar de baixa enviant un e-mail a comercial@construccionsbernal.com (consignar l’adreça pel departament corresponent).

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT
Tant l’accés als llocs web com l’ús que es pugui fer de la informació i els continguts inclosos en aquests, serà de responsabilitat exclusiva de qui ho faci.
Per tant, l’ús que es pugui fer de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través d’aquest, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, els quals seran enterament responsables d’aquest accés i ús correcte.
Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia BERNAL, tot això segons les possibilitats i fins per als que estan concebuts.
BERNAL no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE
En compliment del deure informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us comuniquem que el responsable del web, des d’on podeu descarregar diferents aplicacions, és BERNAL, amb NIF B62611298, amb domicili al carrer Jovellanos, 86 Local. 08201 . Sabadell. Barcelona. Espanya, amb domini d’Internet www.construccionsbernal.com, inscrit al registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a la següent adreça de correu electrònic: comercial@construccionsbernal.com.

CONCEPTE D’USUARI

La utilització del web atribueix la condició d’usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal a la versió publicada per BERNAL en el mateix moment en què l’usuari accedeixi al web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el web, ja que pot patir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS
BERNAL no es fa responsable de les webs no pròpies a què es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d’un enllaç o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i BERNAL no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un enllaç aliè a BERNAL, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un enllaç, o de la informació obtinguda a través d’aquest, incloent-hi altres enllaços o webs, de la interrupció al servei oa l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un enllaç, tant en connectar a la web de BERNAL, com en accedir a la informació d’altres webs des de la web de BERNAL.

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES
En aquesta web es poden utilitzar cookies en algunes pàgines.
La finalitat de les cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants.
Les cookies són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la informació següent:
* Data i hora de la darrera vegada que l’usuari va visitar la web.
* Disseny de contingut que l’usuari va escollir en la primera visita a la web.
* Elements de seguretat que intervenen en el control daccés a les àrees restringides.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT
La informació i els serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics.
Periòdicament s’incorporen canvis a la informació continguda.
BERNAL pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis als serveis o continguts.
BERNAL ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada.
També s’adverteix que els continguts d’aquesta web tenen finalitat informativa quant a la qualitat, situació, allotjament, serveis i tarifes de BERNAL.

INFORMACIÓ SOBRE L’EXEMPCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT
BERNAL declina qualsevol responsabilitat en cas que hi hagi interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, sigui quina sigui la seva causa. Així mateix, BERNAL no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència de les caigudes esmentades, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li pugui ser causat als usuaris per causes alienes a BERNAL.
BERNAL no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sens perjudici que BERNAL fa els seus millors esforços per evitar aquest tipus d’incidents.
En cas que l’usuari prengués determinades decisions o fes accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels webs, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
Els continguts prestats per BERNAL, així com els continguts abocats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual per la qual cosa estan protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.
Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l’exprés i el consentiment previ i per escrit de BERNAL.
En conseqüència, tots els continguts que es mostren als diferents websites i en especial, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de BERNAL o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió als diferents websites.
Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del dret d’autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment del que assenyala implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.
Queda prohibit tot acte per virtut del qual els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, totalment o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de BERNAL.
En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió de qualsevol manera, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les que pertanyen a les autoritzades per BERNAL, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, mentre aquests actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.
BERNAL és lliure de limitar l’accés a les pàgines web, i als productes i/o serveis oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer arribar a través de l’e-mail.
BERNAL, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris per evitar que a través de les seves pàgines web es puguin abocar a la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.
Aquells usuaris que enviïn a les pàgines web de BERNAL, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, llevat que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en què per la natura dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen BERNAL per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a BERNAL, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret dautor que estigui previst legalment. Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic aquestes observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneraria per part de BERNAL.
D’acord amb el que assenyala el paràgraf anterior, BERNAL queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració d’aquestes observacions, opinions o comentaris, per tal d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això es pugui entendre que hi ha en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els usuaris poguessin tenir sobre aquelles.
Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb lucre o sense, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de lesforç portat a terme per BERNAL per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o enllaç similar que es pugui establir en adreça a les pàgines web de BERNAL, sense el consentiment previ, exprés i per escrit de BERNAL. Qualsevol transgressió del que disposa aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de BERNAL sobre les pàgines web i tots els continguts de les mateixes.
BERNAL no assumirà cap responsabilitat davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc,… de tercers als quals es pugui accedir directament oa través de banners , enllaços, links, hyperlinks, framing o enllaços similars des dels websites de BERNAL.